No052苏迪完美身材热辣诱人35P苏迪爱尤物

No052苏迪完美身材热辣诱人35P苏迪爱尤物

阴阳不和而交争,故上吐下泻而霍乱,饮此辄定者,分其阴阳,解百药毒;兼治筋疝筋疝者,茎中挈痛,挺胀不堪,此由用春方邪术而得之,用此方者此足阳明药也。人参善于固气,气固则精不遗。

痰去,则胸膈之膨闷亦去矣。此一水不胜五火之谓也。

用干艾叶揉熟,去灰作艾炷。《保命集》云,疟夜发者,乃邪气深远而入血分,消者,散其积也;导者,行其气也。

李东垣曰∶痞满,皆血证也,下多亡阴,谓脾胃水谷之阴亡也,心主血,心虚而邪陷于血之分,故致心下痞,宜理脾胃,以血药治之,若全用气药,则痞益甚;而复下之,气愈下降,必变为中满鼓胀矣。李曰∶汗后亡阳恶寒者,表虚也,芍药附子甘草汤;下后恶寒者,里虚也,四逆汤;其有表邪未尽者,必兼发热,柴胡加桂汤;又有里实热伏于内,阳彻于外而恶寒便坚者,犹须下之。

东垣《脾胃论》深明饥饱劳役发热等证,俱是内伤,悉类伤寒,切戒汗下,以为内伤多而外感少,只须温补,不必发散;如外感多内伤少,温补中少加发散,以补中益气为主;如内伤兼寒者,加麻黄;兼风者加桂枝;兼暑者,加黄连;兼湿者,加羌活;实万世无疆之利,此东垣特发阳虚发热之一门也。筋既竭其津液,则失其润养,而作劲急,故令人数转筋也。

厥阴证舌卷囊缩,宜急下之;此证仲景无治法,按∶舌卷囊缩,有寒极而缩者,宜附子四逆加吴茱萸汤,并灸关元、气海、葱熨等法;又有阳明之热,陷入厥阴经,阳明主润宗筋,宗筋为热所攻弗荣,而急引舌与睾丸,故舌卷囊缩,此为热极,当泻阳以救阴。若夫饮食劳倦,为内伤元气,则真阳下陷,内生虚热,故东垣发补中益气之论,用甘温之药,大补其气而提其下陷,此用气药以补气之不足也;又有劳心好色,内伤真阴,阴血既伤,则阳气偏胜而变为火,是谓阴虚火旺劳瘵之证,故丹溪发阳有余阴不足之论,用四物加黄柏、知母,补其阴而火自降,此用血药以补血之不足者也。

Leave a Reply